CC BY-NC-ND

Creative Commons License

My work presented at vinjetterat.se is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported License.

I am concerned about my rights as a photographer. I own the copyright to all my pictures! I do not mind that my images are used as regulated under Cretive Commons, above and supplementary below.

  1. My name shall be indicated as ”Joakim Sundkvist, vinjetterat.se”
  2. The image may not be used in religious or political context.
  3. The image may not be used so that it can be experienced offensive to any of those who are on my pictures. It’s me and the ones at the pictures that have precedence to what is perceived violation.
  4. It is permitted to process images if the intention is to give me feedback.

Jag är mån om mina rättigheter som fotograf. Jag äger upphovsrätten till alla mina bilder! Jag misstycker inte till att mina bilder används enligt vad som regleras enligt Cretive Commons, ovan samt tillägg enligt nedan.

  1. Mitt namn ska anges enligt ”Joakim Sundkvist, vinjetterat.se”
  2. Bilden får inte användas i religiösa eller politiska sammanhang.
  3. Bilden får inte användas så att det kan upplevas kränkande för någon av de som är med på mina bilder. Det är jag och de som är med på bilderna som har tolkningsföreträde till vad som är upplevd kränkning.
  4. Det är tillåtet att bearbeta bilder om avsikten är att ge mig återkoppling.

Umeå 2012-11-17
Joakim Sundkvist

Top